La tècnica ELISA (assaig per immunoadsorció lligat a enzims) és una tècnica d'immunoassaig en la qual un antigen immobilitzat es detecta mitjançant un anticòs enllaçat a un enzim capaç de generar una reacció detectable. El seu ús és molt habitual en molts laboratoris per determinar si un anticòs particular està present a la mostra de sang d'un pacient. Per poder identificar els antígens s'utilitzen molècules amb dos components acoblats: un anticòs (que s'uneix a l'antigen de forma específica) i un enzim (que s'activa i assenyala la unió a l'antigen).