CRP-LATEX

Determinació de la proteïna C-reactiva
PORTA

 

FONAMENT

 

El PCR-Làtex Test és una prova ràpida d’aglutinació en porta basada en la tècnica de Singer, per a la detecció directa i la semi-quantificació de la proteïna C-reactiva (PCR) en sèrum.

 

La determinació s’efectua assajant una suspensió de làtex recobert amb anticossos anti-PCR, davant els sèrums problema. La presència d’aglutinació és indicativa d’un augment del nivell de PCR  per sobre del límit superior de l’interval de referència de les mostres assajades.

Arxius disponibles

2410005 CRP-Latex 50 Tests
2410010 CRP-Latex 100 Tests
2410027 CRP-Latex (antigen) 3x50 Tests