IgM id

FONAMENT

La proteïna a analitzar, al difondre en gel d’agarosa en què s’ha dissolt l’anticòs específic, forma un immunocomplexe visible com un anell al voltant del pou de sembra. El diàmetre d’aquest anell és proporcional a la concentració de la proteïna analitzada.