RF-WAALER

Determinació de factors reumatics
PROVA A PORTA

 

 

FONAMENT

 

FR-Waaler Test és una prova ràpida d’aglutinació en porta basada en una modificació de la tècnica de Waaler-Rose, per la detecció i semi-quantificació dels factors reumatics (FR) en sèrum.

 

La determinació s’efectua assajant una suspensió de hematies estabilitzats d’ovella, sensibilitzats amb gamma globulina de conill enfront dels sèrums problema. La presència o absència  d’aglutinació visible és indicativa de la presència o absència de FR a les mostres assajades a nivells significatius.