SLE-Latex

Determinació d’anticossos anti-DPN associats al lupus sistèmic eritematós
PROVA A PORTA

 

FONAMENT

 

El SLE-Latex és una prova ràpida d’aglutinació, per a la detecció directa i la semicuantificación en porta dels anticossos antidesoxiribonucleoproteics (Anti-DNP) presents en el sèrum humà.

 

La determinació s’efectua assajant una suspensió de partícules de làtex recoberts amb desoxiribonucleoproteina (DNP) enfront dels sèrums problema. La presència o absència d’aglutinació visible  és indicativa de la presència o absència d’anticòs anti-DNP a les mostres assajades.