Anti-D (IgM/IgG)

Determinació qualitativa de l’antigen D en sang humana.
PROVES EN PORTA I TUB

 

FONAMENT

 

La determinació de grups sanguinis del sistema Rh s’efectua enfrontant els hematies problema amb anticossos anti-D de especificitat coneguda.

 

El reactiu origina una aglutinació directa amb hematies que posseeixen el antigen D, una alta proporció de Du i una aglutinació indirecta amb les hematies de Categoria DVI en l’assaig corresponent a la prova de l’antiglobulina humana (AGH).

 

La aglutinació dels hematies assajats és indicativa de la presència de l’antigen corresponent. La no-aglutinació és indicativa en general de l’absència de l’antigen D.

Arxius disponibles

3440010 Anti-D IgG+IgM monoclonal 10 ml