HDL-CHOLESTEROL

PRECIPITACIÓ DIFERENCIAL
Mètode enzimàtic colorimètric
PUNT FINAL

 

FONAMENT

 

Aquesta tècnica empra un mètode de separació basat en la precipitació selectiva de les lipoproteïnes contenint apoproteínes-B (VLDL, LDL i (a) LPA) per acció de l’àcid fosfotúngstic / Cl2Mg, sedimentació del precipitat per centrifugació i subsegüent anàlisi enzimàtic com colesterol residual de les lipoproteïnes  d’alta densitat (HDL) contingudes en el sobrenedant clar.