HEMOGLOBIN MR

TOTAL
Mètode colorimètric
PUNT FINAL

 

FONAMENT

 

El Fe (II) de totes les formes d’hemoglobina, amb excepció de la sulfohemoglobina, és oxidat pel ferrocianur a Fe (III) convertint-les en metahemoglobina que, alhora, reacciona amb cianur ionitzat (CN) formant-se cianmetahemoglobina, un derivat molt estable que absorbeix a 540 nm. La intensitat del color  format és proporcional a la concentració d’hemoglobina total en la mostra.