PHOSPHORUS

INORGÀNIC
Mètode colorimètric
PUNT FINAL

 

FONAMENT

 

 

El fosfat inorgànic reacciona amb l’àcid molíbdic formant un complex fosfomolíbdic. La subsegüent reducció del complex en medi alcalí origina un color blau de molibdè la intensitat és  proporcional a la quantitat de fòsfor present en la mostra.