TIBC

CAPACITAT DE FIXACIÓ
Mètode colorimètric
PUNT FINAL

 

 

FONAMENT

 

El ferro sèric està lligat a la transferrina, però només un terç de seva capacitat està saturada. La capacitat de fixació no saturada de la transferrina o capacitat de fixació residual (CFR) és indicativa de la disponibilitat dels receptors de fixació sèrics. La quantitat de ferro que la transferrina sèrica pot fixar quan es troba completament saturat amb un excés de Fe3 + és la capacitat de fixació total (CFT).

 

El métode mesura la CFT saturant primer la transferrina amb un excés de Fe3 +. El ferro sobrant és adsorbit amb carbonat magnèsic i un cop el procés de fixació s’ha completat s’elimina aquest per centrifugació i es procedeix a determinar el ferro en el sobrenedant. La xifra trobada correspon a la CFT.

 

Quan la determinació del ferro sèric s’efectua al mateix temps que la CFT i el resultat es resta del valor de la CFT, la diferència dóna la capacitat de fixació lliure (CFL), o transferrina sèrica no fixada al ferro.