UREA/BUN BR

Ureasa/GlDH
Mètode enzimàtic UV
CINÉTIC

 

FONAMENT

 

La urea és hidrolitzada per la ureasa descomponent-la en amoníac i diòxid de carboni. L’amoníac per acció de la glutamat deshidrogenasa (GLDH) es converteix en glutamat presència de NADH i cetoglutarato.

 

La reacció es mesura cinèticament a 340 nm a través de la disminució de l’absorbància resultant de l’oxidació del NADH a NAD +, proporcional a la concentració d’urea present en la mostra.

Arxius disponibles

1158005 Urea/BUN BR 2x50 ml
1158010 Urea/BUN BR 3x100 ml

KR10382 Urea/BUN BR 5x40 ml
KR10385 Urea/BUN BR 11x40 ml
CT10382 Urea/BUN BR 3x50 ml
CT10385 Urea/BUN BR 12x50 ml