CHOLINESTERASE

TOTAL i INHIBIDA
Mètode enzimàtic colorimètric
CINÈTIC

 

FONAMENT

 

La colinesterasa (CHE) catalitza la hidròlisi del substrat butiriltiocolina formant butirat i tiocolina. Aquesta última redueix el àcid 5,5′-mercaptobis-2-nitrobenzoic (DMNB) a 5-mercapto-2- nitrobenzoate (5-MNBA), un compost acolorit.

 

La reacció es controla cinèticament a 405 nm a partir de la velocitat de formació del color groc produït, proporcional a l’activitat CHE en la mostra

Arxius disponibles

1119005 Cholinesterase (Total and Inhibited) 30 Test