CREATININE ENZIMATIC

Mètode enzimàtic colorimètric
PUNT FINAL

 

FONAMENT

Aquest procediment està basat en un mètode enzimàtic millorat dissenyat originalment per avaluar la creatinina sèrica i urinària.

L”assaig s’efectua en dues etapes. A la primera la creatina s’elimina durant els primers minuts de preincubació de la mostra amb creatinasa. En la segona etapa l’addició de la  reatininasa s’inicia la reacció hidrolitzant la creatinina de la mostra en presència d’sarcosina oxidasa (Sar OD) amb producció de peròxid d’hidrogen:

Creatinina + H2O Creatina

Sarcosina + H2O + O2 H2O2 + Glicina + HCHO

 

El peròxid d’hidrogen derivat de la reacció oxidàsica és quantificat per una reacció de tipus Trinder en què el derivat cromogènic HTIB i la 4-aminoantipirina (4-AA) es condensen en presència de peroxidasa (POD) per formar un colorant vermell de quinonaimina.

4-AA + HTIB Quinonaimina + H2O

 

La velocitat de desenvolupament de color és proporcional a la concentració de creatinina en la mostra.

 

Arxius disponibles

KR10150 Creatinine E 5x45 ml
KR10152 Creatinine E 11x45 ml
CT10152 Creatinine E 3x45 ml
CT10155 Creatinine E 12x45 ml