LDL-CHOLESTEROL

PRECIPITACIÓ DIFERENCIAL
Mètode enzimàtic colorimètric
PUNT FINAL

 

FONAMENT

 

Aquesta tècnica empra un mètode de separació basat en la precipitació específica de les lipoproteïnes de baixa densitat (LDL) per acció del sulfat de polivinil en el sèrum, sedimentació del precipitat per centrifugació i subsegüent assaig com colesterol residual de la resta de lipoproteïnes (HDL + VLDL) contingudes en el sobrenedant clar.

 

El colesterol-LDL es calcula per diferència, restant el colesterol del sobrenedant del colesterol total de la mostra.