STEL3 – Lyser

FONAMENT

 

STEL 3-Solució lisant per al seu ús en el Analitzador hematològic automàtic STEL 3, per al recompte i la diferenciació de leucòcits i la determinació de hemoglobina.

 

Durant la lisi es descompon la membrana cel·lular i es allibera l’hemoglobina. L’hemoglobina alliberada, es combina amb la solució lisant per formar un compost cromogènic, la seva  concentració es determinar pel mètode colorimètric. Alhora, les cèl·lules blanques alliberen citoplasma i es contrauen; la mida del contingut sòlid, nucli i grànuls apareix en diferents tipus de  cèl·lules blanques de la sang. Basat en la no-conductivitat elèctrica de les cèl·lules sanguínies, STEL-3 classifica les cèl·lules blanques en tres grups, limfòcits, cèl·lules intermèdies i neutròfils mitjançant la detecció de canvis en la resistència elèctrica quan les cèl·lules passen pel comptador cel·lular.