TRIGLYCERIDES MR

Mètode enzimàtic colorimètric
PUNT FINAL

 

FONAMENT

 

El mètode està basat en la hidròlisi enzimàtica dels triglicèrids sèrics a glicerol i àcids grassos lliures (FFA) per acció de la lipoprotein lipasa (LPL). El glicerol és fosforilat pel adenosin trifosfat (ATP) en presència de glicerolquinasa (GK) per formar glicerol-3-fosfat (G-3-P) i adenosin difosfat (ADP).

 

El G-3-P és oxidat per la glicerofosfato oxidasa (GPO) a dihidroxiacetona fosfat (DHAP) i peròxid d’hidrogen.

 

En presència de peroxidasa (POD) el fenol i la 4-aminoantipirina (4-AA) es condensen per acció del peròxid d’hidrogen (H2O2) formant-se un cromogen vermell proporcional a la concentració de triglicèrids presents a la mostra.

Arxius disponibles

1155005 Triglycerides MR 2x50 ml
1155010 Triglycerides MR 4x100 ml

KR10360 Triglycerides MR 2x30 ml
KR10362 Triglycerides MR 8x30 ml
KR10365 Triglycerides MR 18x30 ml
CT10360 Triglycerides MR 2x40 ml
CT10362 Triglycerides MR 6x40 ml
CT10365 Triglycerides MR 10x60 ml