La immunologia és una àmplia branca de la biologia i de les ciències biomèdiques, s'ocupa de l'estudi del sistema immunitari, entenent com a tal al conjunt d'òrgans, teixits i cèl·lules que, en els vertebrats, tenen com a funció reconèixer elements aliens donant una resposta immunitària. Els immunoassaigs són assajos que detecten la presència d'un antigen o anticòs en una mostra humana, amb l'ajuda de reactius que contenen antígens o anticossos específics del component que anem a determinar.